Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną demando.pl

Niniejszy dokument (dalej zwany „Regulaminem”) stanowi ogólne warunki świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego demando.pl przez Smartpanels.pl spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-719), przy ul. Powstańców Śląskich 103,1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000637329, posługującej się nr REGON: 365402879, oraz NIP: 5223071502, a w szczególności określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego oraz zasady zawierania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Szybki kontakt z Usługodawcą, we wszystkich sprawach dotyczących Serwisu internetowego (m.in. pytania, reklamacje) jest możliwy za pośrednictwem następujących danych kontaktowych (dalej „Adres Usługodawcy”):

Dane teleadresowe:

Smartpanels.pl spółka z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 103/1
01-355 Warszawa
E-mail: kontakt@smartpanels.pl

 

§1 Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Użytkownik – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 15 rok życia, która korzysta z Serwisu;
1.2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.3. Konto (Konto Użytkownika) – funkcjonalność Serwisu, w ramach której Użytkownik po dokonaniu rejestracji ma możliwość korzystać z pełnej funkcjonalności [niedostępnej niezalogowanym (nie posiadającym Konta) Użytkownikom] i Usług Serwisu; założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną;
1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
niniejszy Regulamin jest także regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
1.5. Rejestracja – dobrowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana w oparciu o przedstawione Użytkownikowi komunikaty z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu;
1.6. Serwis Internetowy lub Portal (także „Serwis”) – serwis internetowy dostępny pod adresem demando.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może zawierać umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także korzystać z pozostałych Usług Serwisu;
1.7. Strona – Usługodawca lub Użytkownik;
1.8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana z Użytkownikiem posiadającym Konto Użytkownika w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem są Usługi;
1.9. Usługa (usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu;
1.10. Usługodawca – Smartpanels.pl spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-355), przy ul. Powstańców Śląskich 103/1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000637329, posługującej się nr REGON: 365402879, oraz NIP: 5223071502;
1.11. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);


§2 Podstawowe obowiązki Stron


1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Usługodawca jest zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
3. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczanie do Serwisu Treści, które będą naruszały prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie, czy prawa własności intelektualnych.
 

§3 Udział i usługi Usługodawcy w ramach Serwisu


Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

1. Główną funkcją Serwisu jest umożliwienie Użytkownikowi dostępu do indywidualnego konta użytkownika.
2. Usługi świadczone przez Serwis są nieodpłatne dla Użytkownika.
3. Użytkownik w celu skorzystania z funkcji Serwisu wypełnia, dostępny w Serwisie kwestionariusz rejestracyjny zawierający dane niezbędne do stworzenia profilu użytkownika niezbędnego do prawidłowego działania Serwisu.
4.  Możliwość przeglądania i odczytywania materiałów w formie tekstu, zdjęć, grafik, danych itd. przez Użytkownika w ramach bezpłatnego dostępu do Serwisu.
6. Możliwość udziału przez zarejestrowanego Użytkownika w sondach przygotowanych przez Usługodawcę.
7. Możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu.
8. Możliwość uczestniczenia w konkursach organizowanych przez Usługodawcę.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu, a w szczególności za publikowane przez Użytkowników treści, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że taka odpowiedzialność wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 

§4 Dane osobowe

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić zawarcie Umowy o Świadczenie Usług drogą elektroniczną i korzystanie z niektórych Usług w ramach Serwisu.
4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w ramach świadczonych za pośrednictwem Serwisu Usług określa Polityka Prywatności Serwisu.


§ 5 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z Konta) jest zawierana na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z Konta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, przy czym Usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Konsumentem tylko z ważnych przyczyn.
3. Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta za pomocą wbudowanej funkcji panelu Użytkownika (tj. „Chcę usunąć konto”) oraz po potwierdzeniu żądania za pomocą linku przesłanego mailem, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego do 5 dni.
4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Użytkownika na adres e-mail podany przez niego podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta.
5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu po bezskutecznym wezwaniu go do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.
6. Usługodawca ma możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego po uprzednim bezskutecznym wezwaniu tego Użytkownika do zaniechania naruszeń z co najmniej 3 dniowym terminem na zaniechanie naruszeń.


§6 Ogólne warunki korzystania z Serwisu internetowego

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:
a) możliwość korzystania z Konta Użytkownika,
b) możliwość zapraszania do Serwisu nowych Użytkowników,
c) możliwość gromadzenia środków finansowych (Punkty) za uczestnictwo w ankietach dostępnych w Serwisie,
d) możliwość gromadzenia środków finansowych (Punkty) w zamian za wypełnione ankiety przez osoby zaproszone (zgodnie z §6 pkt.1c),
e) wymianę środków (Punktów) zgromadzonych w ramach Serwisu na wynagrodzenie, cele charytatywne lub inne nagrody, zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu oraz Polityki Prywatności Serwisu;
2. Dostęp do Usług określonych w ust. 6 pkt. 1a-e powyżej wymaga Rejestracji, a tym samym wymaga podania przez Użytkownika Danych Osobowych.
3. Korzystanie z usług określonych w ust. 3 pkt 4 jest nieodpłatne.
4. Do korzystania Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 

§7 Reklamacje i procedura reklamacyjna

1. Użytkownik ma prawo do złożenie reklamacji na Usługi świadczone w ramach Serwisu.
2. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ich uzyskania, reklamację należy wysyłać na adres e-mail: kontakt@smartpanels.pl
3. Użytkownik zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.

§ 8 Sądowe rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. W przypadku, gdy Usługodawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgadza się z decyzją Usługodawcy, może on zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution).
2. Skorzystanie z ADR jest możliwe tylko i wyłącznie po:
a) zakończeniu procesu reklamacyjnego (w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do Usługodawcy), oraz
b) wyrażeniu przez obie strony zgody na postępowanie w ramach ADR (jeżeli jedna ze stron nie wyrazi zgody na procedurę ADR, nie jest możliwe jej zastosowanie – wówczas pozostaje droga sądowa).
c) Szczegółowe informacje o pozasądowym trybie dochodzenia roszczeń można uzyskać w poradniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnym pod linkiem http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=15038
d) Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
5. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
b) Polubowny sąd konsumencki przy UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej). Do UKE można zwracać się po poradę i informację, zgłaszać naruszenia interesów konsumenta, a także wnosić o rozstrzygnięcie spornej sprawy przez polubowny sąd konsumencki przy UKE. Więcej informacji na temat Sądu polubownego przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej można znaleźć tutaj: http://www.cik.uke.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=78

§10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie za pośrednictwem podstrony (zakładki) Serwisu – Regulamin, dostępnej z każdego poziomu w Serwisie.
3. Zmiana Regulaminu może się odbyć przy zachowaniu warunków określonych w art. 3841 kodeksu cywilnego.