Polityka prywatności

Polityka Prywatności podczas korzystania z Serwisu internetowego pod adresem demando.pl

Data wejścia w życie: 24/05/2018

W celu kontaktu lub realizacji uprawnień prosimy o wysłanie korespondencji na adres:

Smartpanels.pl spółka z o.o.
UL. Powstańców Śląskich 103/1
01-355 Warszawa
E-mail: kontakt@smartpanels.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

Smartpanels.pl sp. z o.o. ma świadomość jak ważna jest odpowiedzialność związana z ochroną danych osobowych, a przede wszystkim ochroną prywatności użytkowników serwisu demando.pl, którzy biorą udział w ankietach internetowych. Z tego powodu i dla uzyskania transparentności działania niniejszy dokument określa zasady postępowania z informacjami uzyskiwanymi podczas realizacji badań.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów (zwanych dalej także „Użytkownikami”) w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Serwisu.

2. Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Usługodawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

4. Usługodawca gwarantuje Użytkownikom, że podczas całego okresu współpracy będzie wykorzystywał serwis demando.pl jedynie do przeprowadzania badań, których celem jest poznanie opinii osób oraz instytucji w celach statystycznych. Z tego powodu, rejestracja w demando.pl nie wiąże się z ryzykiem otrzymywania ofert marketingowych lub ofert zakupu.

5. Wszelkie odpowiedzi, jakich udziela Użytkownik traktowane są przez Usługodawcę jako poufne i wykorzystywane są jedynie do tworzenia zbiorczych zestawień statystycznych. Oznacza to, że żadne dane osobowe podane w toku użytkowania serwisu demando.pl, takie jak Imię, telefon czy adres e-mail, nie zostaną połączone z odpowiedziami, których Użytkownik udziela podczas wypełniania ankiet.

6. Użytkownik ma prawo dobrowolnie wybierać, w których ankietach ma chęć uczestniczyć. Współpraca pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą jest całkowicie dobrowolna.

7. Ze względu na ograniczenia jakie niesie prawo, Usługodawca nie przeprowadza badań z Użytkownikami poniżej 16 roku życia bez zgody ich opiekuna. Z tego powodu podczas każdego badania Usługodawca pyta o wiek, a Użytkownicy poniżej 16 roku życia proszoni są o zgodę opiekuna. Usługodawca nie może jednak zagwarantować, że każde dziecko zastosuje się do powyższych zasad.

§ 2 Najważniejsze Informacje

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Serwisu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Smartpanels.pl spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-355), przy ul. Powstańców Śląskich 13/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000637329, posługująca się nr REGON: 365402879, oraz NIP: 5223071502, dalej „Administrator”.

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu:

  1. świadczenia Usługi prowadzenia konta Użytkownika, a tym samym udziału w ankietach  oraz wszelkich Usług związanych z Kontem Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Wszelkie zbierane przez Administratora dane są należycie zabezpieczone i chronione.

4. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres świadczenia Usług, chyba że przepisy prawa dopuszczają dłuższy okres przetwarzania danych – wówczas w maksymalnie prawnie dopuszczalnym okresie, tj.:

Przez cały okres korzystania przez Użytkownika z serwisu demando.pl w zakresie realizacji następujących celów przetwarzania:
a) w zakresie realizacji marketingowych badań rynku lub opinii publicznej, do momentu zakończenia przeprowadzania badania, a następnie przez czas wymagany przez przepisy prawa lub w przypadku konieczności zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; Natomiast w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych, do momentu wycofania tej zgody.
b) W zakresie celów administracyjnych Usługodawcy przez czas niezbędny dla wypełniania interesów Usługodawcy, podyktowanych przez przepisy prawa, stanowiących podstawę tego przetwarzania.

5. Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 3 Zasady gromadzenia Danych Osobowych Użytkowników

1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.

2. Korzystanie z Usług wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych.

3. Niepodanie przez Użytkownika Danych Osobowych nie pozwoli na realizację Usług.

§ 4 Zakres i sposób przetwarzania Danych Osobowych

1. Administrator może poprosić Użytkownika o podanie następujących Danych Osobowych które to Użytkownik powinien podać w celu złożenia Zamówienia:
1) nazwisko i imię,
2) adres poczty elektronicznej,
3) numer telefonu,
4) data urodzenia,
5) adres zamieszkania,
6) PESEL, (wyłącznie do celów rozliczeń podatkowych),
7) numer konta bankowego, (wyłącznie do celów rozliczeń finansowych),
oraz ewentualnie dodatkowe informacje, jakie chce podać Użytkownik.

2. W celu realizacji zawartych Umów Usługodawca może udostępniać zebrane od Użytkownik dane do podmiotów pośredniczących. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum, jak np. imię, nazwisko oraz numer konta bankowego w przypadku płatności oraz numer telefonu w przypadku doładowań telefonów prepaid. Odbywać się to będzie w przypadkach  Usług Płatnych, dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione do partnera Serwisu - Dotpay Sp. z o.o. oraz eCard S.A., w celu poprawnej realizacji płatności.

3. Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Użytkownika, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Użytkownika strony w Serwisie, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach badawczych i statystycznych.

4. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji Umowy, Usług oraz w celu marketingu swoich usług i produktów w przypadku wyrażenia na to zgody przez Użytkownika oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

5. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób automatyczny, w związku z tym może zostać zastosowana przez Usługodawcę procedura profilowania, czyli automatyczne podejmowanie decyzji. Dotyczy to przede wszystkim przypadku automatyczne przetwarzania danych Użytkownika w celu przesyłania mu zaproszeń do konkretnych projektów badawczych, ankiet internetowych, ale także w innych przypadkach profilowania, jeśli mają miejsce.

6. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec profilowania.

§ 5 Informacje handlowe

Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 

§ 6 Wykorzystanie plików Cookies – tzw. „ciasteczek”

1. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika.

2. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie Administratora.

3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.

4. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.

5. Obok plików cookies Serwis internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której nastąpiło wejście do Serwisu.


§ 7 Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
a) Użytkownik wyrazi na to zgodę lub
b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
c) będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji zawieranych Umów.

2. W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni pełną ochronę Danych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.